MADR lansează un ajutor excepțional pentru sectoarele suin și avicol

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a elaborat un proiect de act normativ privind un ajutor excepțional care să vină în sprijinul fermierilor din domeniul zootehnic. Beneficiarii din sectorul zootehnic pot fi crescători de suine sau păsări, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale și/sau persoane juridice, care dețin exploataţii comerciale autorizate sanitar-veterinar.

Resursele financiare totale necesare implementării schemelor de ajutor excepțional în sectorul zootehnic au o valoare de 129.166.292 lei, echivalentul sumei de 26.100.000 euro, care se asigură astfel:

a) 63.075.336 lei, echivalentul sumei de 12.745.324 euro, finanțare externă nerambursabilă;

b) 66.090.956 lei, echivalentul sumei de 13.354.676 euro, de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinaţie.

Valoarea totală a schemelor de ajutor excepțional în sectorul zootehnic este repartizată astfel:

a) 71.759.050 lei, echivalentul sumei de 14.500.000 euro, pentru sectorul suine;

b) 57.407.240 lei, echivalentul sumei de 11.600.000 euro, pentru sectorul avicol.

Cuantumul ajutorului excepțional care se acordă beneficiarilor din sectorul suin pe capacitatea de producție deținută este de:

a) 200 euro/UVM pentru capacitatea de producție animale de reproducție (scroafe și/sau scrofițe montate);

b) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producție suine la îngrășat.

Cuantumul ajutorului excepțional care se acordă beneficiarilor din sectorul avicol pe capacitatea de producție deținută este de:

a) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producție găini reproducție rase grele și/sau tineret de reproducție, găini ouătoare și/sau tineret de înlocuire;

b) 20 euro/UVM pentru capacitatea de producție pui de carne, pui de curcă, precum și pui de găină eclozionați și/sau pui de curcă eclozionați pe serie.

Ajutorul excepțional vizează circa 250 potențiali beneficiari în sectorul suin cu aproximativ 553.988 UVM capacitate de producție și circa 310 beneficiari în sectorul avicol cu aproximativ 2.243.643 UVM capacitate de producție. Plata ajutoarelor excepționale trebuie să se efectueze până la data de 30 septembrie 2022.

României i-a fost alocată de la Comisia Europeană suma de 25.490.649 euro, iar suplimentar de la bugetul național sunt prevăzute fonduri în valoare de 26.100.000 euro, reprezentând 102,4 % din cuantumul alocat.

Suma de 26.100.000 euro reprezintă economia rezultată ca urmare a aplicării schemei de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele suine și avicol, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie.

Beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

a) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;

b) să dețină exploatație comercială autorizată sanitar – verterinar,

c) să desfășoare activitate de creștere și/sau îngrășare și/sau reproducție a suinelor, ori activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor, în perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, cu condiția menținerii activității până la data de 31 decembrie 2022;

d) ajutoarele de adaptare excepționale se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție de categoriile de suine sau păsări;

e) valoarea totală ce poate fi acordată per beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 150.000 euro în sectorul suine, respectiv 100.000 euro în sectorul avicol.

Proiectul poate fi consultat aici: https://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative.html