Se depun cererile de sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează potențialii beneficiari că, în perioada 21 august – 06 octombrie 2017 se depun cererile de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă Măsurii 8 “Investiții în dezvoltarea zo­nelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, Sub­măsura 8.1 “Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020, sesiunea 2/2017.

Schema de ajutor de stat contribuie la domeniul de intervenție 5E – Promovarea conservării și a sechestrării carbonului în agricultură și silvicultură. Alocarea financiară pentru sesiunea 2/2017 este de 50.000.000 euro.

Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanțare, este de 7.000.000 euro.

Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul trebuie să parcurgă etapele de identificare a suprafețelor care urmează a fi împădurite în IPA Online, de elaborare a proiectului tehnic de împădurire și de obținere a avizului pentru proiectul tehnic de împădurire de la Garda Forestieră.

Solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească con­di­țiile prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidului Solicitantului aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 287/2017, publicat pe site-ul APIA, www.apia.org.ro, la secțiunea “Măsuri de spri­jin și IACS”, subsecțiunea “Măsuri delegate din PNDR”.

Cererile de sprijin se depun la Centrele Județene APIA însoțite de documentele specificate în Ghidul solicitantului, iar selecția acestora se va efectua conform preve­derilor Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor aprobat prin Ordinul MADR nr.362/2016 și publicat pe site-ul APIA.