ZooSyst – produs informatic pentru analiza eficienței economice în ferme zootehnice

Conf. univ. Dr. Elena COFAS

Produsul informatic ZooSyst este o aplicație web destinată analizei eficienței economice pentru speciile ovine, caprine, taurine, bubaline, prin intermediul căreia fermierii utilizatori vor avea posibilitatea calculării eficienței economice pentru activitatea specifică și a alegerii variantei optime în ramura specifică de activitate, asigurându-se o corelare mai judicioasă a obiectivelor cu resursele. Acest produs informatic pus la dispoziția fermierilor crescători de animale din speciile ovine, caprine, taurine și bubaline oferă posibilitatea de calcul al devizului tehnologic, bugetului de venituri și cheltuieli și indicatorilor de eficiență economică, pentru activitatea de producție a laptelui sau a cărnii.

Monitorizarea on-line a cheltuielilor și veniturilor agricole prezintă un mare interes datorită integrării tehnologiei informatice și de comunicații cu științele agricole, fiind bazată pe concepte specifice: arhitectură client/server, software-ul platformei integrate, suport decizional, comunicare relațională la distanță cu baze de date distribuite prin web, programare orientată pe obiecte, modelare matematică, interactivitate etc.

Beneficiarii acestui produs informatic sunt fermierii crescători de animale din speciile mai sus menținate, care au, astfel, posibilitatea – într-un mediu on-line, facil, caracterizat printr-o interfață accesibilă și intuitivă – să-și calculeze devizul tehnologic, bugetul de venituri și cheltuieli, respectiv indicatorii de eficiență economică, pentru activitatea de producție atât a laptelui, cât și a cărnii. Poate fi utilizat în exploataţii agricole individuale, asociaţii agricole familiale, societăţi agricole specializate (zootehnice) de dimensiuni mici şi medii, fiind, în același timp, un instrument foarte util și pentru cercetătorii şi profesorii din domeniu, precum şi pentru persoanele implicate în activitatea de consultanţă agricolă.

Din punct de vedere tehnic, ZooSyst este o aplicație construită pe o platformă Server Side Scripting deoarece permite crearea de aplicații Web complexe prin procesarea datelor pe server și generarea unor pagini în mod dinamic, asigurând o viteză și o securitate sporită. În felul acesta, se pot interfața aplicațiile Web cu servere de baze de date, având posibilitatea de a accesa datele citite în formulare HTML și de a implementa biblioteci de acces la resurse externe.

Ca tehnologii pentru dezvoltarea produsului ZooSyst, au fost utilizate următoarele limbaje/framework-uri:

1. PHP  – Limbajul de programare, interpretator și comunicator

2. CakePHP – Framework-ul pentru back-end

3. HTML 5 și CSS 3 – Limbaje pentru front-end și BOOTSTRAP – framework

4. MySQL – Sistemul de gestionare a bazelor de date

Principalele elemente structurale ale sistemului informatic ZooSyst sunt:

 • baza tehnică sau sistemul hardware, care constă din toate mijloacele tehnice de colectare, transmitere, stocare și prelucrare a datelor;
 • sistem software care cuprinde toate modulele de lucru construite pentru funcționarea produsului, conform funcțiilor și obiectivelor prestabilite;
 • baza științifică și metodologică, care constă din modele econometrice ale proceselor și fenomenelor economice, respectiv metodologii, metode și tehnici de realizare a sistemelor informaționale;
 • baza de informaţii, care include date în curs de prelucrare, fluxuri de  informații, sisteme și nomenclatoare.

Principala bază de date a aplicației web ZooSyst este baza de date a furajelor, care conține un număr total de 375 de variante, sortate alfabetic și care a rezultat din combinarea a două tabele: masa de furaje (160 variante) și masa de concentrare (215 variante). Această bază de date se referă la baza de date care conține speciile/categoriile de rumegătoare (mici – pentru carne/lapte, respectiv mari – pentru carne/lapte) și la baza de date care conține categoriile de cheltuieli.

Din punct de vedere constructiv, sistemul informatic ZooSyst folosește următoarele elemente de conținut: date de intrare (input-uri), constante ale sistemului (informaţii din nomenclatoare şi tabele) şi date de ieşire (output-uri sau rapoarte).

a. Datele de intrare = informaţii introduse de utilizator:

 • nume user și parolă
 • număr capete/serie (număr capete)
 • număr ani de exploatare
 • producție medie
 • cantități pentru furaje și material biologic
 • preț lei/U.M. pentru pentru furaje și material biologic
 • valori pentru energie și combustibil, medicamente și material sanitar, alte cheltuieli material, asigurări, cheltuieli cu forța de muncă, cheltuieli generale, amortisment, dobânzi la credite, subvenții
 • nr. viței/fermă, nr. malaci valorificați/fermă, nr. iezi/fermă, nr. miei/fermă, preț în viu/cap, preț/cap reformă, cantitate gunoi grajd valorificat/ fermă, preț gunoi/ tonă
 • preț piață
 • greutate intrare
 • greutate livrare
 • spor mediu zilnic
 • număr muncitori/fermă
 • salariul brut/lună
 • număr ore/zi/om
 • număr zile lucrate/om/an

b. Constantele sistemului = nomenclatoare, tabelele interne şi tabelele de legătură ale programului, liste procentuale:

 • tabelul cu categorii de animale
 • tabelul cu tipuri de furaje
 • tabelul cu valoarea coeficienților Standard-Output (SO)
 • liste cu valori procentuale pentru Cheltuieli de aprovizionare și Cheltuieli cu dobânzile la credite

c. Datele de ieşire = rapoarte generate de sistem după încărcarea datelor de intrare şi a constantelor, definite anterior, având la bază algoritmi de calcul specifici fiecărui modul de proiectare; exemple:

 • devizul tehnologic / categorie de animale
 • bugetul de venituri şi cheltuieli / categorie de animale
 • indicatorii economici și financiari

Autentificarea utilizatorului: se introduc username și parola, care se solicită anterior de la administratorul site-ului ZooSyst din cadrul ICEADR București – la adresa de e-mail: office@iceadr.ro.