Informațiile despre aplicarea Ordinului 182/2020, pentru corecta informare a opiniei publice!

Referitor la informațiile prezentate de mass-media despre aplicarea Ordinului 182/2020, pentru corecta informare a opiniei publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale face următoarele precizări:  
Ordinul MADR 182/2020 privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților sectoarelor din domeniul agricol a fost modificat și completat în conformitate cu legislația actuală, respectiv cu Legea 307/2006, Ordinul MAI 163/2007 și, mai ales, cu Ordinul MAI 75/2019 CRITERII DE PERFORMANŢĂ, din 27 iunie 2019 privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă. Publicarea în Monitorul Oficial nu poate fi posibilă fără  avizul expres al IGSU. Conținutul Ordinului respectă integral legislația și, mai ales, OM MAI nr 75/2019. Normele de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților sectoarelor din domeniul agricol au fost transmise si corectate de specialistii pe domeniu de competență tehnică din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Pentru a elimina orice suspiciune legate de interpretările unor publicații online, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale subliniază că sub nicio formă nu se pune problema ca IGSU/Pompierii să nu intervină la incendiile agricole, dar un minim de dotări umane și materiale este necesar pentru prevenirea și stingerea incendiilor, conform legislației specifice emise de MAI/IGSU si art. nr. 2 din cadrul OM 182/2020.  

Pentru clarificarea privind constituirea serviciului de urgență conform Ordinul MADR 182/2020 art. 30 lit. i, administratorul societăților agricole are obligația să asigure constituirea, conform art. 12 alin. 2 din Legea 307/2006 serviciului de urgență privat ori să încheie contract cu un alt serviciu de urgență voluntar sau privat, capabil să intervină operativ și eficace pentru stingerea incendiilor. 
Potrivit articolului nr.18 lit a-d, din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ministerele şi celelalte organe ale administrației publice centrale au următoarele obligații principale:

• elaborează, pe baza strategiei naționale de apărare împotriva incendiilor, strategii sectoriale privind apărarea împotriva incendiilor în domeniul lor de competentă și asigură aplicarea acestora;

 emit/modifică, cu avizul Inspectoratului General, norme şi reglementări tehnice de apărare împotriva incendiilor, specifice domeniului lor de activitate (respectiv agricol);

• îndrumă, controlează şi analizează respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;

• stabilesc, pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, metode şi proceduri pentru identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competență.

În caz contrar, ministerele şi celelalte organe ale administrației publice centrale sunt pasibile de amenzi, în conformitate cu legislația în vigoare.