APIA primește Cereri de sprijin pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”!


Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari
că se primesc Cererile de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de
silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, sesiunea 4/2021, aferente
Măsurii 15, Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, din cadrul
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.
În conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 54/2021, Cererile de sprijin se vor depune
la Centrele judeţene/locale APIA şi al Centrului Municipiului Bucureşti, până la data de 17
mai 2021 inclusiv.
Alocarea financiară pentru sesiunea 4/2021 este de 22.318.866 euro.
Pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul schemei de ajutor de stat „Servicii de
silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, solicitantul depune o cerere de
sprijin – conform Anexei 1 din Ghidul solicitantului; cererea se depune online pe site-ul
Agenției: www.apia.org.ro , în aplicația electronică M15, se tipărește, se semnează și se
depune/transmite împreună cu documentele aferente. În cazuri excepționale, cererea de
sprijin se poate depune/transmite doar pe suport de hârtie împreună cu documentele
aferente. Cererile semnate, scanate și transmise la APIA prin email/alt mijloc de
telecomunicații trebuie semnate și în original de către solicitant până la finalizarea etapei
de evaluare a cererilor de sprijin (25 de zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a
cererilor de sprijin).
Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea
de suprafaţă (hectar), proprietarilor (inclusiv Unităților Administrativ Teritoriale) de păduri
din fondul forestier național, în baza unui angajament încheiat pentru o perioadă de 5 ani
și vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate de
beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor
de stat:

 • Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește 38
  euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament;
 • Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care
  beneficiarul primește 137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin
  în cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1).
  Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este
  de 100%.
  Pentru suprafețe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că
  nivelul plăților va fi ajustat.
  Suprafaţa minimă pentru care se încheie un angajament pentru pachetul 1 este de 100
  ha. Proprietarii de terenuri forestiere care dețin suprafețe mai mici și/sau care nu
  îndeplinesc condițiile de accesare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor
  de stat.
  Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat beneficiarii trebuie să îndeplinească
  mai multe cerințe, printre care enumerăm:
 • să dețină amenajament silvic în vigoare pe toată suprafața din angajament,
 • să deţină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat
  pentru întreaga suprafață din angajament,
 • să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafața de teren forestier deținută într-o
  unitate de producție și/sau protecție (conform amenajamentului silvic),
 • să delimiteze o zonă de liniște compactă de cel puțin 20% din totalul suprafeței pentru
  care se încheie un angajament, în cadrul căreia nu se vor efectua tăieri de masă lemnoasă
  pe întreaga perioadă a angajamentului, cu excepția situațiilor prevăzute în Ghidul
  solicitantului (Pe suprafața din afara zonei de liniște, beneficiarul are dreptul să efectueze
  lucrările prevăzute de amenajamentul silvic, avându-se în vedere ca pe perioada
  angajamentului să nu se intervină cu lucrări mai mult de o dată pe aceeaşi unitate
  amenajistică, cu excepția situațiilor prevăzute în Ghidul solicitantului),
 • să contracteze şi să efectueze lucrări de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv
  atelaje la operațiile de adunat, scos și apropiat, până la platforma primară, pe suprafața
  parcursă cu rărituri care face obiectul angajamentului pentru pachetul 2,
 • să respecte normele privind eco-condiționalitatea pe toate terenurile agricole aparținând
  exploatației agricole și pe toată perioada angajamentului, în cazul în care dețin și suprafețe
  agricole.
  Pădurile încadrate în tipul I funcțional (TI – conform prevederilor amenajamentului silvic) nu
  sunt eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat, iar terenurile destinate împăduririi sau
  reîmpăduririi trebuie să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafața angajată.
  Cererile de sprijin pot fi depuse și după data de 17 mai, respectiv până la data de 11 iunie
  2021 inclusiv, cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care
  beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până în termenul de
  17 mai 2021 inclusiv.
  Formularele de modificare a cererilor de sprijin pot fi depuse, fără aplicarea de penalități,
  până la data de 31mai 2021 inclusiv, cu posibilitatea depunerii până la data de 11 iunie 2021
  inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar
  fi avut dreptul dacă formularul de modificare ar fi fost depus în termenul de 31 mai 2021
  inclusiv.
  Informaţii detaliate pentru accesarea sesiunii 4/2021 aferentă Schemei de ajutor de stat
  „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” se regăsesc postate pe
  site-ul APIA: www.apia.org.ro, la adresa: http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-desprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr.

Totodată, reamintim că în intervalul 01 martie – 17 mai 2021 inclusiv, se depun la
Centrele judeţene/locale APIA şi al Centrului Municipiului Bucureşti, Cererile de plată
aferente sesiunii 1/2017, anul 5 de angajament, sesiunii 2/2019, anul 3 de angajament
și sesiunii 3/2020, anul 2 de angajament pentru Schema de ajutor de stat „Servicii de
silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15, SubMăsura
15.1, informaţii relevante regăsindu-se pe site-ul APIA.