Biodinamica substanţelor nutritive din sol esențială în evoluția plantelor!

Solul nu este numai un depozit, o aglomerare de materie şi fiinţe, el este un sistem deschis, organizat, impregnat cu viaţă, materie şi fiinţe, capabil să orienteze sensul tuturor fenomenelor interne în concordanţă cu mediul înconjurător.

Fertilitatea efectivă a solului e condiţionată şi de satisfacerea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii biologice a acestor organisme în sol. Într-un gram de sol se află în medie 22-45 mil. bacterii, 0,7-1,5 mil. ciuperci, 100 mii alge. În condiţii favorabile, masa totală de microorganisme ajunge în stratul arabil la 5-7 t/ha şi se reînnoieşte în decurs de o lună de 2-3 ori.

Microorganismele din sol se află în relaţii reciproce cu rădăcinile plantelor rizosferă – nodozităţi – micoriză. Materia organică din sol constituie pentru majoritatea microorganismelor din sol (excepţie fac bacteriile nitrificatoare) substratul din care acestea îşi iau energia necesară pentru procese lor vitale. Majoritatea bacteriilor, cu excepţia celor nitrificatoare, pentru desfăşurarea ciclului lor vital au nevoie de materie organică, de humus.

Solurile bogate în materie organică au activitate microbiologică intensă. Solurile acoperite cu vegetaţie au, de asemenea, activitate microbiologică intensă. Unele verigi tehnologice (erbicide, fungicide, irigaţiile) influenţează activitatea acestor microorganisme. Aceste microorganisme consumă energie, elemente nutritive, dar eliberează CO2, care ajută la aprecierea fertilităţii prin mineralizarea şi solubilizarea elementelor nutritive şi intensificarea procesului de fotosinteză.

Solul conţine în raport cu însuşirile fizice, chimice, cantităţi diferite de bacterii: bacterii amonificatoare, nitrificatoare, denitrificatoare (N), fosfobacterii (P), sulfobacterii reducătoare, oxidante (S), ferobacterii reducătoare, oxidante (Fe), bacterii manganifere (Mn). Pe solurile cu reacţie neutră sau slab acidă condiţiile de viaţă a microorganismelor sunt favorabile. Pe solurile acide se dezvoltă ciuperci, cu efecte negative. Un sol cu activitate microbiologică este mai fertil decât solurile fără activitate bacteriană (nisip, podzol). Fiecare bacterie are un circuit specific, aceste circuite fiind influenţate de activitatea umană în procesul tehnologic. Biodinamica elementelor se referă la circuitul elementelor nutritive în natură, dar şi la circuitul carbonului şi oxigenului, la schimbul dintre biosferă şi mediul înconjurător.

În circuitul biologic al oxigenului, al apei şi al carbonului rolul principal revine proceselor fotochimice. Rezistenţa biosferei la acţiunea factorilor externi, la care se adaugă şi activitatea umană, este condiţionată de existenţa mai multor procese ciclice de schimb a elementelor chimice între diferiţi componenţi ai biosferei. La baza echilibrului dinamic din natură stă mecanismul de autoreglare a compoziţiei chimice a acesteia. Circuitul elementelor în biosferă – carbon, oxigen, azot, sulf, fosfor etc. reprezintă trecerea lor din forma minerală în materia vie şi invers ca urmare a unor transformări chimice şi biologice.